മൂല്യവര്‍ദ്ധിത ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ : ഇഞ്ചി


ഇഞ്ചി എണ്ണ


കേരളത്തില്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇഞ്ചി, ഇഞ്ചി എണ്ണ നിര്‍മാണത്തിന് അത്യുത്തമമാകുന്നു. ഉണക്കിയ ഇഞ്ചിക്ക് അതിന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥ മണത്തിനനുസരിച്ചു വില ലഭിക്കുമെന്നതിനാല്‍ ഈ മണം പ്രദായനം ചെയ്യുന്ന എണ്ണയുടെ അളവ് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്തതാണ്. ഉണക്കി പൊടിച്ച ഇഞ്ചി വാറ്റിയാണ് ഇഞ്ചി എണ്ണ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ജിഞ്ചിബെറിന്‍ എന്ന സെസ്ക്യൂടെര്‍പിന്‍ ഹൈഡ്രോകാര്‍ബണ്‍ ധാരാളമായി ഈ എണ്ണയില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി എണ്ണ വിവിധതരം ഭക്ഷ്യപദാര്‍ത്ഥ നിര്‍മാണത്തിനും, ലഘുപാനീയം, കേക്ക് എന്നിവയുടെ നിര്‍മാണത്തിനും ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഇഞ്ചിയുടെ തനതു രുചിക്ക് ഇഞ്ചിയില്‍നിന്നും വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒളിയോറെസിന്‍ വാണിജ്യപരമായി വളരെ പ്രാധാന്യം അര്‍ഹിക്കുന്നു.


karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   5341833