മൂല്യവര്‍ദ്ധിത ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ : ഏലം


ഏലക്കാ എണ്ണ


ഏലക്കായുടെ പ്രധാന ഘടകമാണ് ഏലക്കാ എണ്ണ. ഇത് വിത്തിലാണ് ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വ്യാവസായികമായി ഏലക്കായുടെ സ്ഥാനത്ത് ഏലക്കാ എണ്ണ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏലയ്ക്കാരുചിയുള്ള ബിസ്കറ്റ്, ഏലയ്ക്കാ ചേര്‍ത്ത പാല്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്‍ എന്നിവുയുടെ കൂടിയ ആവശ്യകത ഏലയ്ക്കാ എണ്ണയുടെ പ്രാധാന്യം വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുണനിലവാരമുള്ള ഏലയ്ക്കാ എണ്ണ ഉല്‍പ്പാദനത്തിനു വിത്തു വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കണം. ഈ വിത്തില്‍നിന്നും നീരാവി ഉപയോഗിച്ചു വാറ്റി എണ്ണ വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കാം.


karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   5342587