ജലസേചനം : മറ്റു ധാന്യവിളകള്‍


 

 

ചോളം

 

കേരളത്തില്‍ ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിലും ചോളം കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്നു. വിതയ്ക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ ഇതിനു നന നല്‍കണം. പിന്നീട് മൂന്നാം ദിവസവും നനയ്ക്കുക. തുടര്‍ന്ന 10-15 ദിവസം ഇടവേളകളില്‍ നന. ഒരു നനയ്ക്ക് 5 സെ.മീ. ജലസേചനം (5 ലക്ഷം ലിറ്റര്‍ വെള്ളം ഒരു ഹെക്ടറിന്).

 

റാഗി

 

റാഗിയും കേരളത്തില്‍ ചെറിയതോതില്‍ മാത്രം കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിളയാണ്. ഇതിനും നടുന്ന ദിവസം ആദ്യ നന നല്‍കണം. തുടര്‍ന്ന് ആഴ്ചയില്‍ ഒരു നന വീതം നല്‍കുന്നത് മികച്ച ഫലമുളവാക്കും. 


karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   5466298