വാഴ : ഇനങ്ങള്‍


 • പൂവന്‍

 

 • ഞാലിപ്പൂവന്‍

 

 • കപ്പവാഴ

 

 • റോബസ്റ്റ

 

 • നേന്ത്രന്‍

 

 • ഡ്വാര്‍ഫ് കാവന്‍ഡിഷ്

 

 • ഗ്രോമിഷല്‍

 

 •  ചെങ്കദളി

 

 • പാളയംകോടന്‍

 

 • കൂമ്പില്ലാക്കണ്ണന്‍

 

 • മൊന്തന്‍

 

 • പടറ്റി

 

 • ബത്തീസ

 

 • കാഞ്ചികേല

 

 • കാവേരി

 

 • അമ്പലക്കദളി

 

 • സാന്‍സിബാര്‍.

karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   5466504