ലഘു യന്ത്രങ്ങള്‍ : വേലിക്കത്രിക


 

പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ ഇത് ഒരിനം കത്രികയാണ്. സാധാരണ കത്രികയില്‍ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിന്‍റെ വായ്ത്തലഭാഗത്തിനും കൈപ്പിടി ഭാഗത്തിനും ഏറക്കുറേ തുല്യമായ നീളമായിരിക്കും. കൈപ്പിടി ഇരു കൈകളിലുമായി പിടിച്ചാണ് ഇതു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത്. വേലിച്ചെടികളും മറ്റും വെട്ടിനിര്‍ത്തുന്നതിനാണ് ഇതുപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന്‍റെ കരുത്തുകൂടിയ ഇനങ്ങള്‍ മരങ്ങളുടെ കമ്പുമുറിക്കുന്നതിനു പോലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് നാമം ഗാര്‍ഡന്‍ ഷിയേഴ്സ്


karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   3747382