ലഘു യന്ത്രങ്ങള്‍ : ഖുര്‍പി


 

കെട്ടിടം നിര്‍മാണത്തില്‍ കല്ലാശാരിമാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കരണ്ടിക്കു സമാനമായ ഉപകരണമാണിത്. പലവിധ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു സാധിക്കും. മണ്ണിലെ പുല്ല് കൊത്തിമാറ്റുന്നതിന് മേല്‍മണ്ണ് ഇളക്കുന്നതിനുമാണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 


karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   3728008