ലഘു യന്ത്രങ്ങള്‍ : ഇരുതലയന്‍ കൈത്തൂമ്പ


 

 

തൂമ്പയുടെയും മുപ്പല്ലിയുടെയും ഉപയോഗം ഒരുപോലെ നടക്കുന്ന ഉപകരണമാണിത്. വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷിക്കും തോട്ടത്തിലെ കൃഷിക്കുമൊന്നും ഇതുപയോഗിക്കാന്‍ സാധ്യമല്ല. അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലെ കൃഷിയില്‍ എന്നാല്‍ ഏറെ സഹായകവുമാണ്. ഓരോ ചെടിയും നടുന്നതിനുള്ള ഭാഗം ഇതിന്‍റെ തൂമ്പപോലെയുള്ള ഭാഗം കൊത്തിക്കിളയ്ക്കുന്നതിനു സാധിക്കുന്നു. മുപ്പല്ലി പോലെയുള്ള ഭാഗം കൊണ്ട് കട്ടയും മറ്റും ഉടയ്ക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് നാമം ഡബിള്‍ പ്രോംഗ് ഹോ.


karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   5466438