ലഘു യന്ത്രങ്ങള്‍ : കത്തികള്‍


മൂന്നിനം കത്തികള്‍ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലെയും വീട്ടുവളപ്പിലെയും ജോലികള്‍ക്ക് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് വെട്ടുകത്തിയെന്നും മടാക്കത്തിയെന്നും വിളിക്കുന്ന വലിയ വാക്കത്തികളാണ്. ബലമുള്ള കമ്പുകളും തടിയും മറ്റും വെട്ടിമുറിക്കുന്നതിനാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കളയെടുക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി കൊയ്ത്തരവാളിന്‍റെ ആകൃതിയിലുള്ള രണ്ടാമതൊരു കത്തിയും കൂടിയേ തീരൂ. പച്ചക്കറികള്‍ വിളവെടുക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ മടക്കുപിച്ചാത്തിയും നല്ലതാണ്. ഇതിനു പകരം ചെറിയ മേശക്കത്തിയായാലും മതി. 


karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   5466485