ജൈവകൃഷി : വഴികള്‍ പലത്


ജൈവകൃഷിയെന്നു പൊതുവേ വിളിക്കുന്നത് പല കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. മണ്ണിന്‍റെ സ്വാഭാവികമായ വളക്കൂറിലും അതിന്‍റെ ജൈവികമായ പോഷണത്തിലും വിശ്വാസമര്‍പ്പിക്കുന്ന ഏതു കൃഷിരീതിയെയും ജൈവകൃഷിയെന്നു വിളിക്കാം. പ്രധാന ജൈവകൃഷി രീതികള്‍ ഇനി പറയുന്നവയാണ്.

 

  • ബദല്‍ കൃഷി-ഏറെക്കുറേ ജൈവകൃഷിപോലെ പൊതുവായ പദം. രാസവസ്തുക്കള്‍ക്കു ബദലായി വിവിധ ജൈവ ഉപാധികള്‍ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം. ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പ് സെറ്റുകള്‍ പോലും നിരാകരിക്കുന്ന ബദല്‍കൃഷിക്കാരുണ്ട്.

 

  • പ്രകൃതികൃഷി-കിളയ്ക്കാത്ത കൃഷിയെന്നും വിളിക്കുന്നു. ജപ്പാനില്‍ മസനോബു ഫുക്കുവോക്ക പ്രചരിപ്പിച്ച കൃഷിരീതി. ഒരു തരത്തിലും മണ്ണിളക്കാതെ കളപിഴുതു മാറ്റാതെയുള്ള കൃഷി.

 

  • പെര്‍മാകര്‍ച്ചര്‍-ദീര്‍ഘായുസുള്ള വൃക്ഷവിളകള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന കൃഷിരീതി. പരിസ്ഥിതിക്കെതിരായി കാര്‍ഷികപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളൊന്നുമില്ല.

 

  • ബയോ ഡൈനാമിക് കൃഷി-പ്രത്യേക രീതിയില്‍ തയാറാക്കുന്ന വളക്കൂട്ടുകളുടെ ഉപയോഗത്തില്‍ ആശ്രയിക്കുന്ന കൃഷി. ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെയും നിലകള്‍ക്കനുസരിച്ച് കാര്‍ഷികാസൂത്രണം.

 

  • തദ്ദേശീയ കൃഷി-പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളില്‍ ഉത്ഭവിച്ച കാര്‍ഷിക സമ്പ്രദായങ്ങളെയെല്ലാം തള്ളിക്കളയുന്ന കൃഷി. സ്വന്തം കാര്‍ഷിക പൈതൃകത്തിനു പരമപ്രധാനം സ്ഥാനം.

 

  • സുസ്ഥിരകൃഷി-മണ്ണിന് ഒന്നാംസ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന കൃഷിരീതി. മണ്ണിന്‍റെ പോഷകശോഷണത്തെ തടഞ്ഞ് ചിരസ്ഥായിയായി വിളവു തരുന്ന അക്ഷയപാത്രമാക്കി മണ്ണിനെ നിലനിര്‍ത്തുന്നു.

 

  • ഇടവരികൃഷി-പലവിളകള്‍ ഒന്നിച്ചു വിവിധ നിരകളിലായി കൃഷി ചെയ്യുന്നു. ഒരു നിരയിലെ കൃഷിക്ക് മറ്റൊരു നിരയിലെ കൃഷികള്‍ തുണയാകുന്നു.

 

  • ലീസ-ലോ എക്സ്റ്റേണല്‍ ഇന്‍പുട്ട് സസ്റ്റെയിനബിള്‍ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ എന്നതിന്‍റെ ചുരുക്കപ്പേര്. മൃദുകൃഷിയെന്നും ഇതിനെ വിളിക്കും. പുറമേ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കാതെ നടത്തുന്ന കൃഷി ആ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ജൈവകൃഷിതന്നെ.

karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   5466324