ജീവാണു മിശ്രിതങ്ങള്‍ : മിത്രകീടങ്ങളുടെ ഉപയോഗം


വിളകലെ ആക്രമിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും, എന്നാല്‍ ചെടികളെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മിത്രകീടങ്ങളുണ്ട്. ഇവ ജൈവനിയന്ത്രണത്തിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാര്‍ഗ്ഗമാണ്. ഇവയില്‍ ചിലതിനെ പരിചയപ്പെടാം.

 

ക്രൈസോക്കാരിസ് ജോണ്‍സോണി


വെള്ളരിവര്‍ഗ്ഗ വിളകളില്‍ കാണുന്ന എപ്പിലാക്നാ വണ്ടുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് ഈ മിത്രപാണിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എപ്പിലാക്നാ വണ്ടുകളുടെ മുട്ടകള്‍, പുഴുക്കള്‍, സമാധിദശകള്‍ എന്നിവയെ ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളവയാണിവ.

 

ട്രൈക്കോഗ്രാമ


ട്രൈക്കോഗ്രാമ വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെട്ട ചെറുകടന്നലുകളാണിവ. ചെടികളെ ആക്രമിക്കുന്ന പല കീടങ്ങളുടെയും മുട്ടയ്ക്കുള്ളില്‍ പരാദമായി കടന്ന് അവയെ നശിപ്പിച്ച് കീടനിയന്ത്രണം സാധ്യമാക്കുന്നു. ഇവയുടെ മുട്ടകള്‍ കാര്‍ഡുകളില്‍ ഒട്ടിച്ച് കൃഷിയിടത്തില്‍ നിക്ഷേപിച്ചാല്‍ മുട്ടവിരിഞ്ഞു വരുന്ന കടന്നലുകള്‍ ശത്രുകീടങ്ങളുടെ മുട്ടകളില്‍ കടന്ന് അവയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ട്രൈക്കോകാര്‍ഡുകള്‍ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.


karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   5318466