: ജീവാണുവളങ്ങള്‍


അബ്ടെക്ക് കോട്ടയം

അസോസ്പൈറില്ലം, അസറ്റോബാക്ടര്‍, റൈസോബിയം, ഫോസ്ഫോ ബാക്ടീരിയ, വാം, ബയോപൊട്ടാഷ്, പിജിപിആര്‍-1
ഫോണ്‍: 0481-6531339, 9446302900


karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   3565937