ഭാരത്തിന്‍റെ അളവുകള്‍


മെട്രിക് അളവുകള്‍

 

ഭാരം


1000 മില്ലീഗ്രാം  = 1 ഗ്രാം = 15.43 ഗ്രെയിന്‍
1000 ഗ്രാം = 1 കിലോഗ്രാം = 2.205 പൗണ്ട്
1000 കിലോഗ്രാം = 1 ടണ്‍ = 19.688 ഹണ്‍ട്രഡ്വെയിറ്റ്

 

നോണ്‍ മെട്രിക് അളവുകള്‍ഭാരം


437 ഗ്രെയിന്‍ = 1 ഔണ്‍സ് = 28.35 ഗ്രാം
16 ഔണ്‍സ് = 1 പൗണ്ട് = 0.454 കിലോഗ്രാം
14 പൗണ്ട്= 1 സ്റ്റോണ്‍ = 6.356 കിലോഗ്രാം
8 സ്റ്റോണ്‍ = 1 ഹണ്‍ട്രഡ്വെയിറ്റ് = 50.8 കിലോഗ്രാം
20 ഹണ്‍ട്രഡ്വെയിറ്റ് = 1 ടണ്‍ = 1016.04 കിലോഗ്രാം


karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   4392788