ദൂരത്തിന്‍റെ അളവുകള്‍


മെട്രിക് അളവുകള്‍

നീളം 
10 മി.മീറ്റര്‍  = 1 സെന്‍റിമീറ്റര്‍  = 0.394 ഇഞ്ച്
100 സെ.മീറ്റര്‍ = 1 മീറ്റര്‍  = 39.4 ഇഞ്ച്/1.094 മുഴം
1000 മീറ്റര്‍= 1 കിലോമീറ്റര്‍ = 0.6214 മൈല്‍

ഏരിയാ 
100 ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍  =1 ആര്‍  = 0.025 ഏക്കര്‍
100 ആര്‍= 1 ഹെക്ടര്‍  = 2.471 ഏക്കര്‍
100 ഹെക്ടര്‍ = 1 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍  = 0.386 ചതുരശ്ര മൈല്‍

 

നോണ്‍ മെട്രിക് അളവുകള്‍

നീളം

1 ഇഞ്ച് -------  = 25.4 മില്ലിമീറ്റര്‍
12 ഇഞ്ച് = 1 അടി  = 30.48 സെന്‍ിമീറ്റര്‍
3 അടി = 1 മുഴം = 0.914 മീറ്റര്‍
220 മുഴം = 1 ഫര്‍ലോങ് = 201.17 മീറ്റര്‍
8 ഫര്‍ലോങ് = 1 മൈല്‍ = 1.609 കിലോമീറ്റര്‍
1760 മുഴം = 1 മൈല്‍ = 1.609 കിലോമീറ്റര്‍

 

ഏരിയാ

1 ചതുരശ്ര ഇഞ്ച് ---------- = 6.452 സെന്‍റിമീറ്റര്‍ 
144 ചതുരശ്ര ഇഞ്ച് = 1 ചതുരശ്ര അടി =929.03 ചതുരശ്ര സെന്‍റിമീറ്റര്‍
9 ചതുരശ്ര അടി = 1 ചതുരശ്ര മുഴം = 0.836 ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍
4840 ചതുരശ്ര  മുഴം= 1 ഏക്കര്‍ = 0.405 ഹെക്ടര്‍
640 ഏക്കര്‍ = 1 ചതുരശ്ര മൈല്‍ = 259 ഹെക്ടര്‍/ 2.59 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍


karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   4393007