മെട്രിക് അളവുകള്‍


 1 ഇഞ്ച്       2.54 സെന്‍റിമീറ്റര്‍
1 സെന്‍റിമീറ്റര്‍   0.3937 ഇഞ്ച്
 1 അടി        30.48 സെന്‍റിമീറ്റര്‍
 1 അടി    0.3048 മീറ്റര്‍
1 അടി     12 ഇഞ്ച്
 1 മുഴം      18 ഇഞ്ച്
1 വാര   3 അടി
 1 ചെയിന്‍  20.1268 മീറ്റര്‍
 1 ഫര്‍ലോങ്   10 ചെയിന്‍
1 മൈല്‍   8 ഫര്‍ലോങ്
 1 മൈല്‍    1.609 കിലോമീറ്റര്‍
1 കിലോമീറ്റര്‍ 0.621 മൈല്‍
1 ചതുരശ്ര അടി      144 ചതുരശ്ര ഇഞ്ച്
 1 ചതുരശ്ര വാര  9 ചതുരശ്ര അടി
  1 ഏക്കര്‍   100 സെന്‍റ്
1 സെന്‍റ്   40 ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍
 1 ആര്‍   100 ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍
 1 ഹെക്ടര്‍   100 ആര്‍
 1 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍  0.386 ചതുരശ്ര മൈല്‍
 1 ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ 10.76 ചതുരശ്ര അടി
 1 ക്യുബിക് ഇഞ്ച്  16.387 ക്യുബിക് സെന്‍റിമീറ്റര്‍
 1 ക്യുബിക് അടി 0.028 ക്യുബിക് മീറ്റര്‍
1 ക്യുബിക് സെന്‍റിമീറ്റര്‍  0.061 ക്യുബിക് ഇഞ്ച്
  1 ക്യുബിക് മീറ്റര്‍   35.315 ക്യുബിക് അടി

karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   4392615