പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക്‌ ധനസഹായം

സംസ്ഥാന കൃഷി വികസന കര്‍ഷകക്ഷേമ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പച്ചക്കറിക്കൃഷിക്ക്‌ അനുവദിക്കുന്ന വിവിധ ധനസഹായങ്ങള്‍
 
തരിശുനില പച്ചക്കറിക്കൃഷിക്ക്‌
തരിശുനിലങ്ങളില്‍ പച്ചക്കറിക്കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന്‌ ഹെക്‌ടറൊന്നിന്‌ 25000 രൂപ നിരക്കില്‍ ധനസഹായം ലഭ്യമാണ്‌. പാട്ടത്തിനെടുത്താണ്‌ കൃഷിയെങ്കില്‍ ആയിനത്തില്‍ ഭൂവുടമയ്‌ക്ക്‌ അയ്യായിരം രൂപയും ധനസഹായം അനുവദിക്കും. 
 
മിനി പോളിഹൗസുകള്‍
പച്ചക്കറിക്കൃഷിക്ക്‌ മിനിപോളിഹൗസുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്‌ ധനസഹായം ലഭ്യമാണ്‌. പത്തു ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍, 20 ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ അളവില്‍ പോളിഹൗസുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്‌ യഥാക്രമം 45000 രൂപ, 60000 രൂപ വീതമാണ്‌ ധനസഹായം. 
 
ക്ലസ്റ്ററുകള്‍ക്ക്‌
കര്‍ഷക കൂട്ടായ്‌മകളിലൂടെ പച്ചക്കറിക്കൃഷി വ്യാപകമാക്കുന്നതിനാണ്‌ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌. 15 അംഗങ്ങളെങ്കിലുമുള്ള ക്ലസ്റ്ററുകള്‍ക്ക്‌ കുറഞ്ഞത്‌ അഞ്ചുഹെക്‌ടറില്‍ പച്ചക്കറി വിളകള്‍ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന്‌ പരമാവധി 75000 രൂപ നിരക്കില്‍ ധനസഹായം അനുവദിക്കും. ഇത്തരം ആയിരം ക്ലസ്റ്ററുകള്‍ സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാത്തില്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിനാണ്‌ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്‌. കൃഷിക്കാവശ്യമായ ജലസേചന സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിന്‌ പമ്പുസെറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്‌ യൂണിറ്റൊന്നിന്‌ പതിനായിരം രൂപ സഹായം നല്‍കും. ഇത്തരത്തില്‍ രണ്ടായിരം പമ്പുസെറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്‌ സഹായം ലഭ്യമാണ്‌. സസ്യസംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക്‌ ക്ലസ്റ്ററൊന്നിന്‌ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ്‌ രൂപയും മറ്റ്‌ അടിയന്തിര ചെലവുകള്‍ക്ക്‌ ആയിരം രൂപയും സഹായം നല്‍കും.


karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   3116082