പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്


Q : കൊല്ലത്തെവിടെ ആണ് കൂൺ വിത്ത് കിട്ടുന്നത്?

അശ്വതി

കൊട്ടാരക്കരക്കടുത്തു സദാനന്ദപുരത്തു കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കൃഷി സമ്പ്രദായ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ (Farming systems research station ) ലഭ്യമാണ് Contact Number : 0474 266 3535


പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്
karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   4393065