പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്


Q : ഫല വർഗ്ഗ ചെടികൾ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നതിനും കായ്ക്കുന്നത്തിനുമുള്ള വളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്

അജീഷ് MS

ഫലവർഗ ചെടികളുടേയും മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെയും വിവരങ്ങൾ തരുക


പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്
karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   4392624