പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്


Q : മുന്തിരി കുരു നട്ടു മുളപ്പിച്ച തൈ കായ്ക്കുമോ?

Maneesh Mani

കുരു പാകിയാലും മുന്തിരി കിളിര്‍ക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്യും. ഇവയില്‍ ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിലും മുന്തിരിങ്ങയുമുണ്ടാകും. പക്ഷേ, കായ് പിടിക്കുന്നതിനു മൂന്നു വര്‍ഷത്തിലേറെയെടുക്കുമെന്നതാണ് അനുഭവം. കായ്പിടുത്തം കുറവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. തണ്ടു മുറിച്ചു വളര്‍ത്തിയ തൈകളാണ് മുന്തിരിക്കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവ ഇനത്തിന്‍റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ശാഖകള്‍ കോതി വളര്‍ത്തുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ വളര്‍ത്തിയാലാണ് നല്ല തോതില്‍ കായ്പിടിക്കുന്നതും ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളില്‍ വിളവു ലഭിക്കുന്നതും.


പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്
karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   3124189