ആടു വളര്‍ത്തല്‍


പരമ്പരാഗതമായി ചെയ്തുപോരുന്നൊരു സ്വയം തൊഴിലാണ് ആടുവളര്‍ത്തലെങ്കിലും സംരംഭം എന്ന നിലയില്‍ ഇതിനെ സമീപിക്കുമ്പോഴാണ് ലാഭ സാധ്യ വര്‍ധിക്കുന്നത്. ആര്‍ക്കും ആടുവളര്‍ത്തലിലേക്കു തിരിയാനാവില്ല. ഏതാനും ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആവശ്യമാണ്. ആടുകളെ അഴിച്ചുവിട്ടു വ്യായാമം നല്‍കുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് പ്രധാനമായി വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കില്‍ ഇറച്ചിക്കു വേണ്ടി മാത്രമായി ഇവയെ വളര്‍ത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണം. എന്നാല്‍ സംരംഭം വിജയകരമാകണമെങ്കില്‍ ഇറച്ചിക്കും കുട്ടിക്കും ഒരു പോലെ ശ്രദ്ധ നല്‍കണം. ആട്ടിന്‍കുട്ടികളുടെ വിപണി അനുദിനം വളരുന്നതേയുള്ളൂ. പോരെങ്കില്‍ മലബാറി അല്ലാത്ത വിവിധയിനങ്ങള്‍ക്കും പ്രിയമേറുന്നു. മൂലധനച്ചെലവ് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ മുതല്‍


karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   5466113