പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്


Q : ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നതുപോലെയുള്ള പ്രാണികള്‍ എന്റെ കൃഷിയിടത്തിലുള്ള പാവലിലും, മുരങ്ങയിലും കാണുന്നു. ഇവയെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാം.

ഇബ്രാഹിം, അരൂര്‍

ഇത്‌ ഉപദ്രവകാരിയല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, കൃഷിയില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പ്രാണിയുമാണ്‌. എട്ടുകാലിയുടെ വിഭാഗത്തിലാണ്‌ പെടുന്നത്‌. അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാതെ വെറുതെ വിട്ടേക്കൂ. നമുക്ക്‌ നഷ്‌ടം വരുത്തുന്ന കീടങ്ങളെ തിന്ന്‌ അവ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളും.


പ്ലാന്‍റ് ക്ലിനിക്
karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   3219462